เกษตรที่สูงจังหวัดตาก ยินดีต้อนรับ Blog

0

เกษตรที่สูงตาก ต้อนรับ ท่าน ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565              เกษตรที่สูงตาก มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ ท่าน ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในการศึกษาดูงานองค์ความรู้การขยายพันธุ์อะโวคาโด ณ ที่ศูนย์ฯ              โดยมี นายธนากร โปทิกำชัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก (เกษตรที่สูง) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกอะโวคาโด และกลุ่มแม่บ้านสมุนไพร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ  ...

0

เกษตรที่สูงตาก ต้อนรับ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนากร โปทิกำชัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก (เกษตรที่สูง) ต้อนรับ นายสมนึก จิรัฐจินดางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 จังหวัดกำแพงเพชร และคณะ ในการติดตามการดำเนินงานการก่อสร้างระบบประปาบาดาล และระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนากร โปทิกำชัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก (เกษตรที่สูง)… โพสต์โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก เกษตรที่สูง เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2022

0

เกษตรที่สูงตาก ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

          นายธนากร โปทิกำชัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก (เกษตรที่สูง) และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและส่งเสริมการจัดทำแปลงเกษตรกรต้นแบบ ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ปี 2565 โดยได้มีการนำกิ่งอะโวคาโดสายพันธ์ุดีไปทำการเปลี่ยนยอดในแปลงเกษตรกร เพื่อให้เป็นต้นพ่อแม่พันธุ์สำหรับให้เกษตรในพื้นที่นำไปใช้ พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเปลี่ยนยอด และแนะนำวิธีการดูแลรักษาที่ถูกวิธีให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้มีองค์ความรู้ ทักษะที่ถูกต้อง สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และพัฒนาไปเป็นเกษตรกรต้นแบบต่อไป ณ บ้านห้วยโป่ง บ้านเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก วันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2565

0

ขอความร่วมมือห้ามเผาในพื้นที่

ประกาศจังหวัดตาก ขอความร่วมมือห้ามเผาในพื้นที่ สรุปความโดยย่อดังนี้  ห้ามเผาในพื้นที่โล่งหรือฟื้นที่เกษตร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หากมีความจำเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องขออนุญาตผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันหรือนายอำเภอท้องที่ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่จังหวัดกำหนด โดยห้ามเผาป่าโดยเด็ดขาด หาก ฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการบำไม้ ห้ามเผาเด็ดขาดในพื้นที่โล่งหรือพื้นที่เกษตร เป็นระยะเวลา ๖๑ วัน ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๒๕ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๒๕ หากผู้ใดฝ่าฝืนเผาในที่โล่งหรือพื้นที่เกษตรหรือเผาป่า จะมีความผิดตามกฎหมายตามแต่กรณี ห้ามเผาในพื้นที่โล่งหรือพื้นที่เกษตร ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษกาคม ๒๕๖๕ เป็นตันไป หากมีความจำเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องขออนุญาตผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันหรือนายอำเภอท้องที่ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่จังหวัดกำหนด โดยห้ามเผาป่าโดยเด็ดขาด...

0

ยินดีต้อนรับพนักงานใหม่สู่ครอบครัวเกษตรที่สูง

              เกษตรที่สูงตาก ยินดีต้อนรับ นายโชคชัย แซ่มี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าสู่ครอบครัวเกษตรที่สูง 

0

รายงานผลการดำเนินงานโครงการผลิตกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจร

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19  ซึ่งสร้างผลกระทบเป็นวงกว้าง เนื่องจาก ยังไม่มีวัคซีนที่สามารถป้องกันได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ทุกภาคส่วนจึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องประชาชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีนโยบายให้ส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจนแก่เกษตรกร  กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้สนองต่อนโยบายมอบหมายให้ ศูนย์ปฏิบัติการในสังหัด ผลิตฟ้าทะลายโจร แจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนในทันที ผลที่เกิดขึ้น โครงการนี้ทำให้ในพื้นทีชุมชนมีสมุนไพรมาช่วยบรรเทาอาการไข้ ที่เกิดจากไวรัส นอกจากนี้ ด้วยสรรพคุณทางยา และความต้องการทางการตลาด ของฟ้าทะลายโจรหากมีการรวมกลุ่มและการจัดการที่ดีนั้น จะสามารถต่อยอดและพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมได้ อันเป็นการจะทำให้ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังภาวะวิกฤติได้

0

ส่งมอบกล้าพันธุ์ไม้ โครงการพืชสำรอง

                 เกษตรที่สูงตาก ส่งมอบพืชผัก สําหรับช่วยเหลือเกษตรกร ให้แก่สํานักงานเกษตรอำเภอท่าสองยาง ในโครงการผลิตพืชพันธ์ุดีเพื่อสํารองใช้ในกรณี ช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร                         ภายใต้สถานการที่ประชาชนเดือดร้อนเนื่องจากโรคระบาด ไปทุกหย่อมหญ้า กรมส่งเสริมการเกษตรอันเป็นกรมที่ใกล้ชิด พี่น้องเกษตรกรมากที่สุด ได้รับทราบปัญหา และความทุกข์ที่เกิดขึ้น ซึ่งทางกรมมิได้นิ่งนอนใจ จึงได้จัดตั้งโครงการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร           ...

0

ประกาศ ผอ. ศูนย์ เกษตรที่สูง ตาก คนใหม่

ขอแสดงความยินดีกับนาย ธนากร โปทิกำชัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้อำนวยการศุนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก อย่างเป็นทางการ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก (เกษตรที่สูง)
124 หมู่ 11 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160 
โทรศัพท์ 055-806249 E-mail : Tak_highland@hotmail.com , haec07@doae.go.th